1. Inleiding

2. Strategie
2.1 – Statutaire doelstelling
– Afwezigheid van winstoogmerk
– Bestemming liquidatiesaldo

3 Beleid
3.1 – Te verrichten werkzaamheden van de stichting Plastic Free Sea
3.2 – Wervingen beheer van gelden
3.3 – Vermogen van de stichting Plastic Free Sea
3.4 – Bestedingsbeleid
3.5 – Beschikken over het vermogen van de stichting Plastic Free Sea

4 Overige
4.1 – Beloningsbeleid
4.2 – Beschrijving administratieve organisatie
4.3 – Publicatie

 

1. Inleiding

In onderstaande beleidsplan heeft het bestuur van stichting Plastic Free Sea haar beleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juli 2017. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.

 

2. Strategie
2.1 Statutaire doelstelling

Kernprincipes van de stichting Plastic Free Sea

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen, verbeteren, beschermen en herstellen van het aquatische milieu, van de leefomstandigheden van de daar (huidig of vroeger) aanwezige of daarmee samenhangende organismen (flora en fauna), mede daaronder begrepen de daarmee samenhangende gezondheid en het leefmilieu van de mens, in binnen- en buitenland, alles de in de meest ruime zin.
b. het voorkomen van het belanden van plastic afval in het aquatisch milieu alsmede het beperken en ongedaan maken van plastic afvalstromen en plastic vervuiling in het aquatisch milieu;
c. het onder de publieke aandacht brengen van de gevolgen van plastic vervuiling en verontreiniging voor organismen, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – de mens;
d. het aandringen op de handhaving van verdragen, (inter-) nationale regelgeving en afspraken, betreffende de problematiek onder sub a. en sub b. van dit artikel genoemd, alles in de meest ruime zin.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Zoals blijkt uit artikel 20 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeven van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

 

3 Beleid
3.1 – Te verrichten werkzaamheden van de stichting Plastic Free Sea

De stichting tracht haar doel onder mer te verwezenlijken door:

Het voeren van publiekscampagnes en het presenteren bij bijeenkomsten, op scholen en instellingen.

Zoals onder andere:

Campagne augustus 2014 – Plastic Soup Surfer 1

Actie: Het langs gehele Nederlands kust kitesurfen (lange afstand record) op een board gemaakt van plastic afval van het Noordwijkse strand.

Documentaire (50min) Bie Muusze
Website Plasticsoupsurfer.nl opgezet voor campagne.

Boodschap: De hoeveelheid afval verwerkt in dit surfboard (10kg) is de hoeveelheid plastic die maandelijks aanspoelt tussen twee strandpalen (250 meter) per maand op onze Nederlandse stranden.

Bereik: Nationale en regionale televisie, kranten, magazines en radio berichten over de actie.

Campagne zomer 2015 – Plastic Jagers

Actie: Vijf maanden expeditie zeilend van thuishaven Leiden naar Helsinki onderwijl op zoek naar plastic afval op de stranden en kusten, monsters nemend van het oppervlakte water ten behoeve van onderzoek NIOZ en educatieve VLOGS makend met als doelgroep de basischool leerling groep 4, 5, 6.

Educatieve doelstelling.
Website plasticjagers.nl opgezet voor campagne.
19 educatieve video’s (VLOGS) geproduceerd.

Bereik: Diverse buitenlandse kranten op de route, regionale Nederlandse kranten, nationale magazines. Diverse basisscholen in Nederland.

Campagne september 2016 – Message on a Bottle

Actie: Draagvleugel kitesurfen van Scheveningen naar Lowestoft (Engeland) op een surfboard gemaakt van kleine PET flesjes. Een lange afstandsrecord poging. Tevens startschot petitie “invoeren statiegeld op kleine PET flesjes”.

Doel: aandacht voor de negatieve gevolgen van plastic afval in onze Noordzee en verzamelen (digitale) handtekeningen voor petitie “statiegeld op kleine PET flesjes”.

Bereik: 57 duizend handtekeningen onder petitie aangeboden in Tweede Kamer en aannemen motie “90% minder plastic zwerfflesjes in ons milieu binnen drie jaar” door Kabinet. (Feb. 2017)

Over recordpoging en over petitie is breed door nationale media bericht. Internationale berichtgeving in (internet) kitesurf magazines.

Vervolg: betrokken bij diverse overleggen uitvoering motie met Ministerie infrastructuur en milieu, Rijkswaterstaat, Stichting Natuur & Milieu, Recycling Netwerk.

Campagne juni 2017 – #Source2Sea

Actie: op SUP board gemaakt van plastic zwerfafval de gehele rivier de Rijn af ‘stand up paddle boarden’ van de bron van de rivier tot en met de monding bij Hoek van Holland.

Campagne gericht op ‘producent verantwoordelijkheid bij productie en verkoop plastic producten en plastic verpakkingen’.

Bereik: Nationaal bereik media Nederland en Duitsland. Internationale berichtgeving in SUP (internet) magazines.

Naast bovengenoemde campagnes geeft de ‘Plastic Soup Surfer’ c.q. voorzitter stichting Plastic Free Sea regelmatig presentaties bij instellingen, organisaties, bedrijven en scholen.

Met bovengenoemde campagnes draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

3.2 – Werving en beheer van gelden

De stichting Plastic Free Sea werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

 • Crowdfunding
 • Donaties
 • Verkrijgingen krachtens erfrecht, waarbij in geval van erfgenaamschap dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving,
 • Subsidies
 • Bijdragen van derden,
 • Andere inkomsten.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van het vermogen. De administratie van de stichting is voorst zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:

1. De aarde en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaald, toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
2. de aarde en omvang. Van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de s richting alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
3. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
4. de aarde en omvang van het vermogen van de stichting.

Het stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 10% van de inkomsten.

3.3 – Vermogen van de stichting

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden.

3.4 – Bestedingsbeleid

De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgend projecten.

#Source2Sea
Vervolg van de #source2sea campagne waarin kosten worden gemaakt voor:

 • promotie via social media;
 • promotiemateriaal tijdens events;
 • versturen ‘desbewustheids exploten’ middels deurwaarders aan CEO’s van plastic producerende bedrijven;
 • opstellen ‘desbewustheids exploten’ door bestuursleden met medewerking advocaten.
 • opvragen gegevens CEOs bij kamer van koophandel;
 • diverse promotionele en of voorbereidende activiteiten aangaande het uitbrengen van de ‘desbewustheids exploten’.

Message on a bottle
Kosten voor het onder de aandacht houden en verder uitwerken van de door het kabinet aangenomen motie door;

 • afspraken met diverse politici;
 • ludieke acties gericht op politici;
 • advertenties en promotie via social media;
 • promotionele activiteiten in brede zin.

Toekomstige projecten op middellange termijn
Kosten ter voorbereiding, uitwerking en executie van nieuwe campagnes komende zomer (2018) passend binnen de doelstelling van de stichting.

3.5 – Beschikken over het vermogen van de stichting Plastic Free Sea

Op grond van artikel 7 van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als het ware het eigen vermogen.

 

4. Overige
4.1 – Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.7 van de statuten voor de door het in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan het in voorkomende geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het Beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens de maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

4.2 – Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de instelling wordt gevoerd door de secretaris Noortje Schrauwen.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door de penningmeester Roland Bouman.

In de bijlage is de jaarrekening te vinden.

4.3 – Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website:
www.plasticfreesea.nl